top of page

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten gesloten tussen Looking Fabulash by Vivienne nader te noemen het bedrijf en de opdrachtgever, nader te noemen de cliënt.
Alle door het bedrijf gedane aanbiedingen, winacties of kortingen zijn vrijblijvend en inclusief de wettelijk opgelegde BTW. Ingeval dit anders is, dan wordt dit op duidelijke wijze aangegeven.

2. OVEREENKOMST
Wanneer cliënt een afspraak maakt met Looking Fabulash by Vivienne en een behandeling geniet, dan is er automatisch sprake van een overeenkomst en gaat cliënt akkoord met de algemenevoorwaarden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te passen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Het bedrijf zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

3. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
Voorafgaande aan de eerste afspraak zal cliënt zijn persoonsgegevens kenbaar maken aan het bedrijf. De persoonsgegevens zullen door het bedrijf zorgvuldig geregistreerd worden in een geautomatiseerd systeem. Het bedrijf zal de gegevens van cliënt vertrouwelijk behandelen volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het bedrijf zal de gegevens van cliënt vernietigen ingeval cliënt geen diensten meer afneemt van het bedrijf. Het bedrijf zal de gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

4. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Looking Fabulash melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Looking Fabulash 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt doorberekenen. In geval van een NO-show wordt 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt doorberekend. Looking Fabulash moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien bij het niet nakomen van de verplichting sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

5. BEHANDELING
Het bedrijf zal bij iedere behandeling naar beste inzicht en vermogen en door middel van goed vakmanschap handelen. Het bedrijf zal zoveel als mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van wijziging of aanvulling van de behandeling.

6. BETALING

Het bedrijf vermeldt alle prijzen van behandelingen via de website, de Facebookpagina, Instagrampagina en folders. De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke 21% BTW en altijd onder voorbehoud van fouten. Prijswijzigingen worden tijdig aangegeven. Aanbiedingen en speciale acties zijn slechts geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van deze behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen. Betalingen worden niet geretourneerd.

7. AANBETALING

Gedane aanbetalingen voor zowel behandelingen, cadeaubonnen, producten als trainingen/opleidingen en cursussen worden niet geretourneerd.

8. AANSPRAKELIJKHEID
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als blijkt dat aan het bedrijf door cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt over relevante aandoeningen die bij cliënt bekend waren of anderszins. In geval van aantoonbare schade verwijtbaar aan bedrijf is het bedrijf aan te spreken tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering aan het bedrijf wordt uitbetaald.

9. GARANTIE
Het bedrijf geeft de cliënt 1 week garantie op de behandeling, uitgevoerd door Looking Fabulash Almere. Deze garantie vervalt indien:
– de behandeling die cliënt heeft laten uitvoeren door Looking Fabulash Almere, nadien heeft laten onderhouden door een andere salon.
– cliënt andere producten dan door het bedrijf geadviseerd heeft gebruikt voor onderhoud,
– cliënt adviezen voor verzorging niet heeft opgevolgd.
– cliënt het advies om medische hulp te zoeken binnen 5 werkdagen niet heeft opgevolgd.

10. BESCHADIGING EN DIEFSTAL
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in de beschikbaar gestelde ruimte aan cliënt. Het bedrijf heeft het recht, schadevergoeding van de cliënt te eisen indien meubilair, apparatuur of
producten door toedoen van de cliënt beschadigd worden. Bij diefstal door cliënt ten opzichte van het bedrijf, wordt er te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.

11. WEBSITE
De website van Looking Fabulash by Vivienne is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

12. RECHT
Op elke overeenkomst tussen Looking Fabulash by Vivienne en de cliënt, evenals op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 73698024. In geval van uitleg over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van deze overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINING

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Looking Fabulash Almere en de cursist als weergegeven op het inschrijfformulier.

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

a.    Het opleidingsinstituut: Looking Fabulash Almere

b.    De cursist: degene die zich na ondertekening van het online inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het opleidingsinstituut georganiseerde opleidingen.

c.    De studiegids of website: studie informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld.

d.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

2. DE OPLEIDING

a.    Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat in de studiegids/website.

3. DE OVEREENKOMST TUSSEN HET OPLEIDINGSINSTITUUT EN DE CURSIST

a.    De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst online inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.

b.    De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

4. KOSTEN VAN DE OPLEIDING

Aan de opleiding zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:

a.    Lesgeld: het opleidingsinstituut bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit in de studiegids/website.

b.    Leermiddelen en materialen: het opleidingsinstituut bepaalt de kosten voor leerboeken, dictaten en werkmateriaal en vermeldt deze in de studiegids/website.

5. BETALING VAN HET LESGELD

a.    Het opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.

b.    Betaling van het lesgeld of een aanbetaling hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij een aanbetaling dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.

c.    Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

6. DE VOORWAARDEN VOOR HET ANNULEREN VAN DE OPLEIDING

Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

a.   Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven. 

b.  De training kan tot 30 dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Het kosteloos verplaatsen van een training kan tot maximaal 14 dagen van tevoren. Heb je jouw training op een kortere termijn ingeboekt dan bovenstaand? Dan is het kosteloos annuleren en/of verplaatsen niet meer mogelijk. 

c.   Aanbetalingen worden niet geretourneerd.

7. INVORDERING VAN HET LESGELD

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

8. MATERIALEN

Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist.

9. AANSPRAKELIJKHEID

a.    Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

b.    Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

c.    De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

10. LESTIJDEN EN PLAATS

a.    Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door het opleidingsinstituut worden gerestitueerd.

b.    Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.

11. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

12. HUISREGELS

a.    De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.

b.    De cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.

c.    Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut. Graag ontvangen wij hiervan schriftelijk bewijs. Bij ziekte ontvangen wij graag een doktersverklaring en in geval van overlijden van naasten, hoe vervelend het ook is, ontvangen wij graag een bewijs van overlijden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedachtenisprentje of overlijdensadvertentie.

d.    De cursist dient de werkplek schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de leslokalen.

e.    Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

13. GESCHILLEN

Bij geschillen tussen de cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Looking Fabulash Almere en de cursist, kan een klacht hierover worden toegezonden. Op de klacht zal binnen 10 werkdagen schriftelijk gereageerd worden.

14. MODELLEN

  • De voordelen van zelf een model regelen

Voor het volgen van een training kunnen wij begrijpen dat je best wat gespannen kunt zijn. Als jij een model mee neemt, die jij al kent, blijkt uit ervaring dat jij als cursist zijnde minder zenuwachtig deelneemt aan een training. Tevens is degene uit jouw directe omgeving ook een mooie start om jouw klantenbestand op te bouwen.

  • Welke gevaren brengt de aanvraag voor een model met zich mee

Wij bieden deze service voor jou als cursist, mocht jouw model onverhoopt toch niet kunnen deelnemen. Wij kunnen echter geen garantie bieden op dat het ons lukt om voor jou een model te regelen. Daarop geven wij aan dat wij niet 100% de garantie kunnen bieden voor het regelen van een model. 

  • Heb jij geen model voor jouw training

Als cursist meld jij je aan voor een training waarbij modellen nodig zijn. Hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid dan ook bij jou zelf voor het regelen van modellen. Als er geen model is, kun je helaas niet deelnemen aan de training. De training zal dan worden geannuleerd en zullen wij 40% van de kosten in rekening brengen, gezien de annulering binnen het 14 dagen termijn valt. Dit zijn de Algemene Voorwaarden die je hebt geaccepteerd tijdens het aanmeldingsproces. 

15. STUDIEGIDS

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in de studiegids voorbehouden.

bottom of page