Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten gesloten tussen Looking Fabulash by Vivienne nader te noemen het bedrijf en de opdrachtgever, nader te noemen de cliënt.
Alle door het bedrijf gedane aanbiedingen, winacties of kortingen zijn vrijblijvend en inclusief de wettelijk opgelegde BTW. Ingeval dit anders is, dan wordt dit op duidelijke wijze aangegeven.

2. Overeenkomst
Wanneer cliënt een afspraak maakt met Looking Fabulash by Vivienne en een behandeling geniet, dan is er automatisch sprake van een overeenkomst en gaat cliënt akkoord met de algemenevoorwaarden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te passen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Het bedrijf zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

3. Persoonsgegevens & privacy
Voorafgaande aan de eerste afspraak zal cliënt zijn persoonsgegevens kenbaar maken aan het bedrijf. De persoonsgegevens zullen door het bedrijf zorgvuldig geregistreerd worden in een geautomatiseerd systeem. Het bedrijf zal de gegevens van cliënt vertrouwelijk behandelen volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het bedrijf zal de gegevens van cliënt vernietigen ingeval cliënt geen diensten meer afneemt van het bedrijf. Het bedrijf zal de gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

4. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Looking Fabulash melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Looking Fabulash 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt doorberekenen. In geval van een NO-show wordt 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt doorberekend. Looking Fabulash moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien bij het niet nakomen van de verplichting sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

5. Behandeling
Het bedrijf zal bij iedere behandeling naar beste inzicht en vermogen en door middel van goed vakmanschap handelen. Het bedrijf zal zoveel als mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van wijziging of aanvulling van de behandeling.

6. Betaling

Het bedrijf vermeldt alle prijzen van behandelingen via de website, de Facebookpagina, Instagrampagina en folders. De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke 21% BTW en altijd onder voorbehoud van fouten. Prijswijzigingen worden tijdig aangegeven. Aanbiedingen en speciale acties zijn slechts geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van deze behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen.

7. Aansprakelijkheid
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als blijkt dat aan het bedrijf door cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt over relevante aandoeningen die bij cliënt bekend waren of anderszins. In geval van aantoonbare schade verwijtbaar aan bedrijf is het bedrijf aan te spreken tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering aan het bedrijf wordt uitbetaald.

8. Garantie
Het bedrijf geeft de cliënt 1 week garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
– de behandeling die cliënt heeft laten uitvoeren door Looking Fabulash by Vivienne, nadien heeft laten onderhouden door een andere salon.
– cliënt andere producten dan door het bedrijf geadviseerd heeft gebruikt voor onderhoud,
– cliënt adviezen voor verzorging niet heeft opgevolgd.
– cliënt het advies om medische hulp te zoeken binnen 5 werkdagen niet heeft opgevolgd.

9. Beschadiging & diefstal
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in de beschikbaar gestelde ruimte aan cliënt. Het bedrijf heeft het recht, schadevergoeding van de cliënt te eisen indien meubilair, apparatuur of
producten door toedoen van de cliënt beschadigd worden. Bij diefstal door cliënt ten opzichte van het bedrijf, wordt er te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.

10. Website
De website van Looking Fabulash by Vivienne is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Looking Fabulash by Vivienne en de cliënt, evenals op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 73698024. In geval van uitleg over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van deze overeenkomst.